Regulamin

 1. Start
 2. Regulamin

Regulamin świadczenia usług dietetycznych

Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług w gabinecie Biała Sowa z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Chopina 3/25, 85-092 Bydgoszcz),NIP 9532643134, reprezentowanego przez Joannę Białas prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Joanna Białas (Usługodawca) na rzecz Pacjentów (Usługobiorca).

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęte zostały następujące znaczenia poniższych sformułowań:

 • Usługodawca – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą Biała Sowa Joanna Białas z siedzibą w Bydgoszczy.
 • Pacjent – osoby fizyczne (konsument lub przedsiębiorca), osoby prawne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną korzystające z usług Usługodawcy świadczonych drogą elektroniczną;
 • Usługi elektroniczna (zwana też usługą) – należy przez to rozumieć usługuję świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Pacjenta, w tym umawianie wizyt, konsultację on-line, kontakt z Usługodawcą za pomocą formularza, rezerwację terminów.
 • Strona internetowa – należy przez to rozumieć stronę pod adresem: www.biala-sowa.pl;
 • Umowa o świadczenie usług – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Usługodawcą i Pacjentem, za pośrednictwem strony internetowej, na oferowane przez Usługodawcę usługi;
 • Umówienie wizyty – należy przez to rozumieć zawarcie umowy pomiędzy
  Usługodawcą i Pacjentem, o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci konsultacji lub konsultacji on-line;
 • Rezerwacja – należy przez to rozumieć ustalony co do dnia i godziny termin konsultacji ze specjalistą z zakresu psychologii, dietetyki klinicznej, psychodietetyki, współpracującym z Usługodawcą;
 • Konsultacja – należy przez to rozumieć poradę, rozmowę ze specjalistą z zakresu psychologii, dietetyki klinicznej, psychodietetyki, współpracującym z Usługodawcą;
 • Mentoring – należy przez to rozumieć miesięczną współpracę z Usługodawcą, szczegóły oferty w zakładce Mentoring w zaburzeniach odżywiania;
 • Konsultacja on-line – należy przez to rozumieć konsultację odbywającą się na odległość, za pośrednictwem aplikacji wybranej przez Pacjenta;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZĄ

Celem świadczenia usług drogą elektroniczną nie jest wymagane posiadanie specjalistycznego sprzętu i/lub oprogramowania. Wystarczające pozostaje:

 • dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu;
 • posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej;
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adres email);
 • posiadanie aktualnego systemu operacyjnego.
 • W przypadku problemów w związku korzystaniem z świadczonych przez Usługodawcę usług – Pacjent może skorzystać z pomocy Usługodawcy poprzez kontakt za pomocą wiadomości mailowej, pod adresem: dietetyk@biala-sowa.pl.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca świadczy profesjonalne usługi dietetyczne w zakresie doradztwa żywieniowego oraz układania indywidualnych planów żywieniowych przez wyspecjalizowany personel posiadający stosowne kwalifikacje i uprawnienia.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z usług dietetycznych.
 3. Regulamin określa w szczególności:
 4. zasady korzystania z usług dietetycznych;
 5. procedurę zawierania Umowy na świadczenie usług dietetycznych;
 6. zasad przetwarzania danych osobowych Pacjentów przez Usługodawcę;
 7. zasady postępowania reklamacyjnego.
 8. Kontakt z dietetykiem prowadzącym możliwy pod adresem e-mail: dietetyk@biala-sowa.pl; .tel. 518335516

§ 2 Zasady świadczenia usług dietetycznych

 1. Usługa świadczona jest bezpośrednio w gabinecie Usługodawcy w formie spotkania indywidualnego z Pacjentem. Może być także świadczona on-line oraz telefonicznie.
 2. Zamówienia przyjmowane są osobiście w siedzibie Usługodawcy, drogą mailową oraz telefoniczną.
 3. Usługa świadczona jest na rzecz osób pełnoletnich. W przypadku Pacjenta niepełnoletniego niezbędna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Umowa na usługi dietetyczne zostaje zawarta na wybrany pakiet zgodnie z okresem i ceną wskazaną w Ofercie.
 5. Czas trwania pierwszej wizyty (konsultacja 1h) to max. 60 minut, a wizyty kontrolnej (konsultacja kontrolna 30 min) max. 30 minut lub więcej w przypadku indywidualnych ustaleń.
 6. W trakcie pierwszej wizyty Usługodawca przeprowadza wywiad żywieniowo-zdrowotny oraz wypełniony zostaje Formularz pacjenta zawierający jego dane osobowe oraz informacje o stanie zdrowia.
 7. Po pierwszej konsultacji Usługodawca w terminie 7 dni roboczych zobowiązany jest przesyłać materiały drogą elektroniczną na adres mailowy Pacjenta.
 8. Świadczone Usługi dietetyczne są odpłatne zgodnie z cenami podanymi w Ofercie. Usługodawcy znajdującym się na stronie internetowej lub dostępnym w siedzibie.
 9. W cenie Usługi możliwe są 3 poprawki w danym planie żywieniowym.
 10. Warunkiem korzystania z usług dietetycznych jest zaakceptowanie przez Pacjenta niniejszego Regulaminu oraz wypełnienie Formularza pacjenta i zaakceptowanie oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Pacjenta.
 11. Akceptując Regulamin Pacjent:
 12. wyraża zgodę na zawarcie umowy o świadczenie na jego rzecz usługi dietetycznej;
 13. oświadcza, że udzielił wyczerpujących i prawdziwych informacji oraz nie zataił informacji, co do stanu swojego zdrowia oraz nawyków żywieniowych;
 14. przyjmuje do wiadomości, że przygotowany dla niego indywidualny plan żywieniowy opiera się na aktualnej wiedzy naukowej, jednakże ze względu na niemożność przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia przez Pacjenta zamierzonych efektów;
 15. oświadcza, że nie będzie rozpowszechniał indywidualnie przygotowanego dla niego planu żywieniowego, ani innych materiałów będących własnością Usługodawcy.
 16. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania Usługi w sytuacji, gdy:
 17. przygotowanie wykracza poza jego wiedzę i zakres kompetencji;
 18. ma uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia Pacjenta;
 19. ma uzasadnione wątpliwości co do pełnoletności Pacjenta, a brak jest zgody jego rodzica lub opiekuna prawnego

Wówczas Usługodawca poinformuje o odmowie wykonania planu żywieniowego jak również dokona zwrotu wpłaty, jeżeli taką Pacjent dokonał.

§ 3 Zasady świadczenia usług pakietowych (mentoring, miesięczna opieka psychodietetyczna, pakiet zaburzenia odżywiania)

 1. Mentoring obejmuje zakres świadczenia usługi psychodietetycznej trwającej 30 dni od daty dokonania płatności.
 2. Kontakt z Usługodawcą podczas Mentoringu obejmuje dni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 20.00.
 3. Kontakt z Usługodawcą w czasie Mentoringu jest dobrowolny, a a zasady jego przebiegu (kontrakt, plan żywieniowy, ćwiczenia) są ustalane między Stronami indywidualnie.
 4. Usługodawca ma prawo przerwać Mentoring, jeśli Pacjent nie przestrzega zasad ustalonego kontraktu lub gdy jego stan zagraża życiu lub zdrowiu. Pacjentowi zostanie zwrócona część kwoty za Mentoring, po odliczeniu wykorzystanych dni.
 5. Jeśli kontakt z Usługodawcą zostanie przerwany z winy Pacjenta, koszt za niewykorzystaną część pakietu nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi pogorszenie stanu zdrowia Pacjenta, o którym Usługodawca zostanie poinformowany.

§4    Rezerwacje online

 1. Rezerwacje realizowane są przez system Bookero.pl, za pośrednictwem strony internetowej biala-sowa.pl w zakładce Rejestracja, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu przez pacjenta i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 2. Pacjent dokonuje rezerwacji terminu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie biala-sowa.pl w zakładce Rejestracja.
 3. Pacjent ma zagwarantowaną rezerwację wyznaczonego terminu jeśli dokona za nią opłaty na max. 12 godzin przed spotkaniem.
 4. Pacjent z chwilą kliknięcia przycisku zamawiam i płacę lub przycisku równoznacznego oraz opłaceniu wizyty -wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Usługodawcę z chwilą otrzymania przez Usługodawcę zapłaty.
 5. Pacjent ma możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji lub zmiany terminu na 24 godziny przed wyznaczonym terminem.
 6. Odwołanie lub przełożenie rezerwacji wizyty jest możliwe, nie później jednak niż 24 godziny przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Po odwołaniu wizyty mniej niż 24 godzin przed planowanym terminem jej rozpoczęcia – nie ma możliwości zwrotu dokonanej przez Pacjenta płatności.

Płatności za usługę

 1. Konsultacje oraz konsultacje on-line świadczone przez Usługodawcę maja charakter odpłatny zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie internetowej.  
 2. Usługodawca oferuje możliwość zapłaty za świadczone usługi płatne za pośrednictwem operatora Przelewy24.
 3. Zapłaty należy dokonać w walucie polskiej – złotówkach [PLN].
 4. Istnieje możliwość skorzystania z innych form płatności. W tym celu należy skontaktować się z Fundacją w drodze korespondencji mailowej, wysłanej na adres: dietetyk@biala-sowa.pl .
 5. Dokonanie płatności następuje z chwilą potwierdzenia wpłaty przez operatora Przelewy24. W przypadku przelewu tradycyjnego – z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 6. Brak dokonania opłaty jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji i niezrealizowaniem usługi przez Usługodawcę.

§ 5 Konsultacje online

 1. Konsultacja on-line odbywa się za pośrednictwem aplikacji wybranej przez Pacjenta. Usługa konsultacji on-line jest usługą odpłatną.
 2. Rezerwacja terminu konsultacji on-line odbywa się przez formularz na stronie internetowej w zakładce rejestracja.
 3. Po dokonaniu rezerwacji – konsultacji on-line, na adres mailowy podany w formularzu, zostanie przesłany link do konsultacji. Pacjent ma możliwość zmiany aplikacji na wybraną przez siebie, przez którą będzie realizowana konsultacja.
 4. W terminie umówionej konsultacji – wybrany specjalista – skontaktuje się z Pacjentem za pomocą dogodnej dla niego aplikacji celem przeprowadzenia konsultacji on-line.

§ 6 Prawo do korzystania z treści

 1. Materiał udostępniany przez Usługodawcę, w tym indywidualnie sporządzone plany żywieniowe, wygląd oraz treści materiałów opracowanych przez Usługodawcę stanowią jego własność i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Pacjent może korzystać z materiałów udostępnionych w ramach Usługi wyłącznie na użytek własny bezpośrednio związany z realizacją usługi dietetycznej.
 3. Pacjent nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania uzyskanych materiałów bez wyraźnej zgody Usługodawcy.

§ 7 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, jak i zaleceń Usługodawcy.
 2. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że niezastosowanie się, bądź wybiórcze stosowanie się do zaleceń, jak również zatajenie informacji na temat stanu zdrowia lub podanie nieprawdy przez Pacjenta może wpłynąć na efekt świadczonej usługi dietetycznej, negatywnie wpłynąć na stan zdrowia Pacjenta, a w wyjątkowych przypadkach nawet zagrażać jego życiu.
 3. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wykonaną usługę dietetyczną udzieloną na skutek podania przez Pacjenta niepełnych lub nieprawdziwych informacji, a także niepoinformowania o zmianie stanu zdrowia, bądź zatajenia informacji mających istotne znaczenie dla świadczenia usługi dietetycznej.
 4. Poradnia nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, w szczególności nie udziela konsultacji i świadczeń zdrowotnych w rozumieniu tejże ustawy. Usługa nie stanowi diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować pacjentowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą.

§ 8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w celu świadczenia usługi dietetycznych jest Usługodawca, który wdrożył niezbędne środki w celu ich ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji lub poprawiania, jak również żądania usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Usługodawcę, jeżeli usunięcie nie narusza innych przepisów prawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych niezbędnych dla świadczenia usług dietetycznych oraz informacji o stanie zdrowia Pacjenta skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy.
 4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Pacjenta przez Usługodawcę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 9 Reklamacje

 1. Reklamacje można składać pisemnie, drogą elektroniczną na adres mailowy Usługodawcy lub przy wykorzystaniu wzoru formularza stanowiącego załącznik do ustawy o prawach konsumenta.
 2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, datę wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie, numer rachunku bankowego Pacjenta, na który w razie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zwróci Pacjentowi uiszczoną opłatę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia. W przypadku, gdy reklamacja jest niekompletna, Usługodawca wystąpi do Pacjenta o jej uzupełnienie.

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. W przypadku umów zawieranych na odległość (za pośrednictwem strony internetowej), z uwagi na przedmiot świadczenia tj. zindywidualizowany plan żywieniowy przygotowany z uwzględnienie zindywidualizowanych potrzeb Pacjenta prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone.
 2. W przypadku umów zawieranych w gabinecie dietetycznym:
 3. Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w  § 2 i 3.
 4. Pacjent może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, zanim Usługodawca podejmie się przygotowania planu żywieniowego, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy na wykonanie Usługi.
 5. Dla zachowania terminu niezbędne jest przesłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie winno być przesłane papierowo lub drogą mailową w taki sposób, aby druga strona mogła zapoznać się z jego treścią.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a Usługodawca zwraca Pacjentowi  zwrotu wpłaty, jeżeli taką Pacjent dokonał.

§ 11  Rozwiązanie umowy

 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 2. Dla skutecznego wypowiedzenia umowy niezbędne jest złożenie oświadczenia drugiej stronie papierowo lub drogą mailową  w taki sposób, aby druga strona mogła zapoznać się z treścią.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Pacjent otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty proporcjonalnie za niewykorzystaną jeszcze w danym pakiecie Usługę.
 4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Pacjent:
 5. Narusza postanowienia niniejszej umowy;
 6. Rozpowszechnia bez zgody i wiedzy Usługodawcy materiały będącego jego własnością, w tym plany żywieniowe;
 7. U Pacjenta pojawią się dolegliwości uniemożliwiające dalsze stosowanie diety.
 8.  Pacjent ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Usługodawca realizuje usługę niezgodnie z umową.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmianą warunków świadczenia usług lub zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa.
 3. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub uznane zostały za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego Regulaminu, a w miejsce niedozwolonych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.

DATA PUBLIKACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ: 5.11.2021

ZAPRASZAM DO KONTAKTU!

Kontakt
Logotyp

Joanna Białas

mail: dietetyk@biala-sowa.pl
tel: 518 335 516

Bydgoszcz, ul. Fryderyka Chopina 3/25

 

  Formularz kontaktowy

  Wyślij

  Potrzebujesz wsparcia psychodietetycznego?
  Napisz do mnie!